–  Các quy định về triệu hồi/bản tin kỹ thuật được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm là xe đã được/ và/ hoặc/ sẽ được phân phối thông qua hệ thống Đại lý ủy quyền trên thị trường Việt Nam.

– HTV có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu triệu hồi, nhanh chóng, nghiêm túc, khẩn trương ban hành thông báo về kế hoạch triệu hồi tới từng Đại lý ủy quyền của HTV trên toàn quốc nhằm đảm bảo tất cả các Đại lý ủy quyền đều nắm vững, hiểu rõ từng chi tiết để thực hiện và hoàn thành nhanh chóng trong kế hoạch triệu hồi đã được phê chuẩn bởi Cơ quan QLCL Nhà nước.

– HTV có trách nhiệm sử dụng mọi nguồn lực cần thiết và trong khả năng để phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện của kế hoạch triệu hồi đã được phê chuẩn bởi Cơ quan QLCL với các bên liên quan.